Rønninge Lokalråds vedtægter

Vedtaget d. 18. januar 2017.

§1

Foreningens navn er Rønninge Lokalråd. Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde kommune i Rønninge (geografisk afgrænset af motorvej mod nord, Røjrupvej mod vest og kommunegrænsen mod syd og øst).

§2

Foreningen er upolitisk og har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Rønninge og omegn og det miljø og den kultur, der her er repræsenteret.

Foreningen kan varetage sager af fælles interesse, såvel inden for lokalrådets område som overfor offentlige myndigheder.

Foreningens formål er at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder, gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

§3

Enhver husstand, forening og virksomhed i Rønninge og omegn kan optages som medlem. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis særlige forhold giver anledning hertil. En sådan beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§5

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lokalt hvert år i januar måned. Indkaldelse sker ved lokal annoncering med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

a) Valg af dirigent.

b) Formand aflægger beretning.

c) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

d) Valg:

* 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant på valg i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant på valg i ulige år. I alt 5 bestyrelsesmedlemmer inkl. 1 formand og 1 kasserer.

e) Indkomne forslag.

f) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle husstande i det geografisk afgrænsede område har én stemme hver. Der er kun stemmeret for tilstedeværende.

Valgbare er alle som har stemmeret, er tilstede og giver tilsagn om at modtage valg. Eller som skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status skal afleveres til foreningens bestyrelse senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 50% af bestyrelsen eller 15 af medlemmerne ønsker det. Afholdelse skal finde sted senest 14 dage efter begæring herom. Dagsorden skal opgives.

§7

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes med almindeligt flertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen indkalder lokale foreninger om koordinering af aktiviteter, dersom disse foreninger er interesseret.

Hvis et bestyrelsesmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende af bestyrelsen. I sådanne tilfælde indtræder en suppleant udpeget af bestyrelsen indtil først kommende generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og fastsætter forretningsordenen. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslag.

Bestyrelsen nedsætter stående udvalg og arbejdsgrupper, der varetager foreningens løbende opgaver.

Bestyrelsen udpeger én person, som repræsenterer Rønninge Lokalråd i Kerteminde Landsbyråd.

Det påhviler enhver, som lader sig vælge til bestyrelsen, at udføre et aktivt stykke arbejde heri.

Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen tager stilling til evt. medlemskab af landsdækkende foreninger.

§9

Tegningsregler: Foreningen tegnes af formand og kassereren for bestyrelsen eller ved disses forfald af formand eller kassereren med 2 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af køb og salg eller pantsætning af fastejendom samt ved evt. optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Bestyrelsen kan godkende, at formanden og kasserer råder over dankort og netbank til foreningens bank/girokonti hver for sig.

§10

Beslutninger om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Eventuelle aktiver bruges til gavn for Rønninge og omegn efter generalforsamlingens beslutning.

Foreningens aktiver og ejendele tilhører foreningen. Ingen medlemmer har ejendomsret over noget, der tilhører foreningen. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.