Vindinge Å og Skægaben

Vindinge å bugter sig langs den østlige udkant af Rønninge, og som Fyns næststørste vandløbssystem har Vindinge Å haft stor betydning for Rønninge. Bla.a. har åen fra gammel tid været drivkraft for sognet 3 vandmøller; Bierne Mølle, Holts Mølle og Mellem Mølle.  

I slutningen af 1900-tallet ophørte al mølledrift i Vindinge Å. Fyns Amt begyndte systematisk at skabe passage ved de mange spærringer. Der blev udarbejdet restaureringsprojekter for alle mølleopstemninger, og projekterne blev gennemført, hvor ejeren var positivt indstillet. Den sidste spærring i Vindinge Å forsvandt, da amtet i 2006 lavede et omløb ved Rolfsted Mølle. Nu var der passagemulighed i hele åens hovedløb, og der findes nu bl.a. ørreder i stort set hele vandløbssystemet.

Udover ørreder, huser Vindinge Å en række fiskearter, som få mennesker kender, og endnu færre har set. Det skyldes, at disse arter er små, har meget begrænset udbredelse og forekomst og ikke eller kun sjældent lader sig fange med lystfiskernes redskaber. 

Skægaben

Skægabe - smerling

Skægaben, som den kaldes på Fyn, (Almindelig smerling på rigsdansk) er i Danmark meget sjælden og findes kun i Kolding Å-systemet, i nogle tilløb til Gudenå og i Vindinge Å-systemet. Arten er tilknyttet vandløb med relativt hurtigt strømmende vand, men kan også forekomme langs med bredden i klare søer.

Skægaben er en langstrakt lille fisk med et cirkulært tværsnit. Den måler ca. 10-15 cm. Munden er lille og sidder på undersiden af ​​hovedet. Det har to par skægtråde på snuden og et længere par i munden (måske er det derfor, at den har fået navnet Skægabe på Fyn?) Der er ingen bevægelig pigge under øjet. Ryggen og siderne er gråbrun med uregelmæssige sorte pletter. Maven er hvidlig.

Skægaben er nataktiv og skjuler sig under klipper i løbet af dagen. Den lever af smådyr og fiskerogn. Den er temmelig varmekrævende, og vandtemperaturen skal nå mindst 19 ° C om sommeren. Gydesæsonen er i marts – maj på stenet bund.