Referat af stiftende generalforsamling 18.01.2017

Print Friendly, PDF & Email

Sted ”Grubehuset” Rønninge

Tidspunkt Onsdag d. 17/1- 17 kl.19.30 – 22.00

Antal Deltagere 34 hvoraf 33 stemmeberettigede

Referent Arnold Jensen

Ordstyrer Steen Hjorth (Formand for Kerteminde Landsbyråd)

1. Oplæg om Kerteminde Landsbyråd – Har vi brug for et lokalråd i Rønninge?

2. Spørgsmål til Steen Hjorth Herunder blev spurgt om følgende emner: – Hvilken effekt Lokalrådet havde på kommunen, altså om der blev lyttet til Lokalrådet. – Internet og fiberkabel, om mulighederne for at få bedre internet til Rønninge. – Rottebekæmpelse og Kloakering.

3. Generalforsamling: Diagent: Steen Hjort Referent: Arnold Hjære Jensen

– Man blev enige om at ændre i dagsordenrækkefølgen for at gennemgå vedtægter først.

Ændringer i vedtægter: I §4 slettes sætningen ”umiddelbart ingen kontingent” I §5 Er følgende blevet ændret: ”Alle er på valg hvert år, Max 5 bestyrelsesmedlemmer inkl. 1 formand og 1 kassere.” til ”3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant på valg i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer + 1suppleant, I alt 5 bestyrelsesmedlemmer inkl. 1 formand og 1 kassere.” Ligeledes i §5: ”Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede. tilstedeværende enkeltmedlemmer har hver én stemme.” til ”Alle husstande, i det geografisk afgrænsede område, har én stemme hver. Der er kun stemmeret for tilstedeværende.” Efterfølgende blev vedtægterne enstemmigt vedtaget

Valg:

Helge Thygesen, Arnold Jensen, Ebbe Ludvigsen, Thea Straub, Flemming Hansen og Tonny Aagaard Olesen, blev af forsamlingen erklæret valgbare.

Herefter afholdt forsamlingen valg ved skriftligt at stemme på 5 personer. Der var 33 stemmesedler, hvoraf 2 blev erklæret ugyldige.

Stemmerne fordelte sig således:

Helge: 19 Arnold:30 Ebbe: 28 Thea: 28 Tonny: 30 Flemming: 20

Dvs. at Helge blev valgt til suppleant.

4. Konstituering

Efter valget konstituerede Bestyrelsen sig således:

Formand: Ebbe Ludvigsen

Næstformand: Tonny Aagaard Olesen

Sekretær: Thea Straub

Kasserer: Arnold Hjære Jensen

Bestyrelsesmedlem: Flemming Hansen

Suppleant: Helge Thygesen

Bestyrelsen har aftalt at næste møde bliver primo marts, forventeligt d. 8. marts kl. 19.30.