Referat af ordinær generalforsamling 21.01.2019

Print Friendly, PDF & Email

Referat af ordinær generalforsamling i Rønninge Lokalråd

Mandag d. 21. januar 2019 kl 19:30 i Grubehuset, Kirkestræde 1A, 5550 Langeskov

Formand for Rønninge Lokalråd – Ebbe Ludvigsen – bød velkommen og takkede de 17 personer for fremmødet.

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Martin Termansen, som blev valgt uden modkandidat. 
 2. Formandens beretning
  Formand Ebbe Ludvigsen aflagde mundtlig beretning: Bestyrelsen har i Lokalrådets andet år skaffet midler til og bygget ny legeplads med hjælp fra mange af Rønninges beboere, samt afholdt en række arrangementer; bl.a. Ren Rønninge, indvielse af legepladsen og Sankt Hans, leg på halmloft, hjertestarterkursus og juletræstænding. Derudover arbejdes der på at få lys på cykelstien, renovering af 5. maj stenen samt opførelse af madpakkehus på legepladsen. 
 3. Kassererens gennemgang af regnskabet
  Kasserer Arnold Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger. 
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Formand Ebbe Ludvigsen, sekretær Thea Straub og suppleant Flemming Broholm Hansen var på valg og modtog alle genvalg. 
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og bestyrelse til drøftelse. 
 6. Eventuelt
  Der blev fremsat en række forslag:

   1. Infotavle ved åen til cyklister, løbere og turister med bl.a. information om den sjældne fisk, skægaben.
   2. Fælles fiskedag forskellige steder ved åen
   3. Høstmarked
   4. Dyrskue
   5. Fast årlig legedag
   6. Fast årlig vedligeholdelsesdag på legepladsen
   7. Undersøge muligheden for foreningsmoms
   8. Dato for opførelse af madpakkehus på legepladsen bliver d. 27.-28. April.