Referat af ordinær generalforsamling 22.06.2021

Print Friendly, PDF & Email

Formand for Rønninge Lokalråd – Ebbe Ludvigsen – bød velkommen og takkede for fremmødet. 

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Martin Termansen, som blev valgt uden modkandidat.

 2. Formandens beretning
  Formand Ebbe Ludvigsen aflagde mundtlig beretning: Bestyrelsen har i Lokalrådets fjerde år været udfordret af corona-restriktionerne og der er derfor ikke sket meget siden sidst. Der har været afholdt 2 x affaldsindsamling og 5 nye familier er blevet budt velkommen til Rønninge. Der er kommet lys på cykelstien og vi har lavet P-plads til legepladsen.

 3. Kassererens gennemgang af regnskabet
  Kasserer Arnold Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Formand Ebbe Ludvigsen, sekretær Thea Straub og suppleant Flemming Broholm Hansen var på valg. Ebbe modtog ikke genvalg og næstformand Tonny Olesen trak sig fra bestyrelsen pga. travlhed.
  Bestyrelsen foreslog Arendse Wulff-Jørgensen og Henrik Graven som nye bestyrelsesmedlemmer, og begge blev valgt uden modkandidater.

 5. Indkomne forslag
  Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og bestyrelse til drøftelse.

 6. Eventuelt
  Der blev fremsat en række forslag/kommentarer:
  1. Hvem holder Trekanten pæn, for menighedsrådet gør det åbenbart ikke længere.
  2. Ønske om rundvisning på Bytoften
  3. Ønske om sommerfest igen
  4. Arnold laver reklame for app’en “Tip Kerteminde”
  5. Arendse inviterer til samarbejde mellem menighedsrådet, lokalrådet og andre interesserede vedrørende foredragsaftener. Der bliver lavet en planlægnings-aften i august.
  6. Der bliver spurgt om nogen ved noget om motorvejsstøjen – der henvises til nylige avisartikler om problemet.
  7. Forslag om flag til flagallé – er det noget vi ønsker? Alternativt et flag-beredskab, hvor man via Facebook, sms-kæder eller e-mail inviterer folk til at hejse flaget på bestemte datoer.
  8. Svævebanesædet på legepladsen er fjernet af sikkerhedsgrunde, indtil kommunen forhåbentlig snart får gjort noget ved svævebanen som knager og brager, når den er i brug.