Referat af ordinær generalforsamling 27.02.2023

Print Friendly, PDF & Email

Formand for Rønninge Lokalråd – Arnold Jensen – bød velkommen og takkede for fremmødet. 

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Kaj Pedersen, som blev valgt uden modkandidat.

 2. Formandens beretning
  Formand Arnold Jensen aflagde mundtlig beretning: Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 1 officielt møde i lokalrådet, vi har holdt affaldsindsamling, opsat sandkagebutik på legepladsen, vi har holdt Sankt Hans med godt fremmøde, og vi har holdt grillaften på legepladsen.
  Vi har besluttet at afholde de faste arrangementer i år; affaldsindsamling, Sankt Hans, og evt. et sensommer-arrangement. Hvis nogen derudover skulle få lyst til at stable et lille arrangement på benene, vil man fortsat kunne få et tilskud på op til 1000 kr fra lokalrådet.

 3. Kassererens gennemgang af regnskabet
  Kasserer Arnold Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Formand Arnold Jensen, sekretær Thea Straub og bestyrelsesmedlem Flemming Broholm Hansen var på valg og modtog alle genvalg.

 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.

 6. Eventuelt
  Intet under eventuelt.