Referat af ordinær generalforsamling 03.02.2020

Print Friendly, PDF & Email

Referat af ordinær generalforsamling i Rønninge Lokalråd

Mandag d. 3. februar 2020 kl 19:00 i Grubehuset, Kirkestræde 1A, 5550 Langeskov

Formand for Rønninge Lokalråd – Ebbe Ludvigsen – bød velkommen og takkede for fremmødet. 

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Martin Termansen, som blev valgt uden modkandidat.

 2. Formandens beretning
  Formand Ebbe Ludvigsen aflagde mundtlig beretning: Bestyrelsen har i Lokalrådets tredje år deltaget i Kerteminde Landsbyråds konkurrence og derigennem fået 10.000 kr, som er brugt på bord/bænkesæt til legepladsen, skilte, fuglekasser, plancher, spil mv samt afholdelse af “En sommerdag i Rønninge”. Derudover har vi afholdt en række arrangementer; bl.a. Ren Rønninge, Sankt Hans, leg på halmloft, legedag i efterårsferien og juletræstænding. Der arbejdes stadig på at få lys på cykelstien og at finde en plads og midler til et hus til brandsprøjten (her gav flere af de fremmødte udtryk for modvilje mod at bruge tid og penge på projektet samt placeringen på trekanten).

 3. Kassererens gennemgang af regnskabet
  Kasserer Arnold Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Næstformand Tonny Aagaard Olesen, kasserer Arnold Hjære Jensen og suppleant Flemming Broholm Hansen var på valg og modtog alle genvalg.

 5. Indkomne forslag
  Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og bestyrelse til drøftelse.

 6. Eventuelt
  1. Der blev ytret ønske om at “Sommerdag i Rønninge” kunne blive en fast begivenhed hvert år.
  2. Der blev sendt forslag til aktiviteter rundt – som modtog positive tilkendegivelser, men ingen specifikke begivenheder blev valgt.