Referat af ordinær generalforsamling 31.01.2018

Print Friendly, PDF & Email

Referat af ordinær generalforsamling i Rønninge Lokalråd

Onsdag d. 31. januar 2018 kl 19:30 i Grubehuset, Kirkestræde 1A, 5550 Langeskov

Formand for Rønninge Lokalråd – Ebbe Ludvigsen – bød velkommen og takkede de 16 personer for fremmødet.

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Martin, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved indkaldelse via Rønninge.dk og Rønninge Lokalråds Facebook-gruppe d. 16.01.2018.
 2. Formandens beretning
  Formanden Ebbe Ludvigsen aflagde mundtlig beretning. Bestyrelsen har i Lokalrådets første år fået Rønninge.dk op at stå, arbejdet på logo, lavet en velkomstfolder til nye beboere. Der er afholdt en række arrangementer; affaldsindsamling, Sankt Hans, Rønninge rundt – på tur med de lokale, leg på halmloftet og juletræstænding.
  Kasserer Arnold Jensen tog over og berettede om Lokalrådets pt. største projekt; ny legeplads i Rønninge.
 3. Kassererens gennemgang af regnskabet
  Kasserer Arnold Jensen gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Kasserer Arnold Jensen, næstformand Tonny Aagaard Olesen, suppleant Helge Thygesen og bestyrelsesmedlem Flemming Broholm Hansen var på valg og modtog alle genvalg. Dog ønskede Flemming Broholm Hansen at være suppleant, hvorfor Helge Thygesen nu er bestyrelsesmedlem.
 5. Indkomne forslag
  Der var ikke kommet forslag fra medlemmer og bestyrelse til drøftelse.
 6. Eventuelt
  Der var et stort ønske om at Lokalrådet ser på muligheden for at få lys og cykelsti i Rønninge, så især skolebørn kan komme sikkert i skole. Der blev foreslået underskriftsindsamling, arbejdsgruppe samt at invitere borgmesteren.